Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3601' OR uid > 0) AND sid = 'e2dce18f8836c53467129f2bebd97cd4' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Rusíni protestujú proti rozhodnutiu prešovského arcibiskupstva - Otvorený list Združenia inteligencie Rusínov Slovenska Ivete Radičovej | Holosy

Rusíni protestujú proti rozhodnutiu prešovského arcibiskupstva - Otvorený list Združenia inteligencie Rusínov Slovenska Ivete Radičovej

kauza_smigovec_2Vážená pani predsedníčka vlády Slovenskej republiky Iveta Radičová,

dovoľte mi, aby som sa na Vás obrátil v mene rusínskej menšiny na Slovensku. My, Rusíni, sme s veľkým znepokojením prijali informáciu z denníka Zemplínsky Korzár (23. 1. 2012 http://www.rusyn.sk/index.php?ID=6754&l=sk ) o zámere Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove premiestniť národnú kultúrnu pamiatku – drevený chrám Nanebovstúpenia Pána z obce Šmigovec v okrese Snina – do 230 km vzdialeného miniskanzenu drevených chrámov v Ľutine v okrese Sabinov. Sme kategoricky proti tomuto zámeru.

V mene Rusínov Slovenska Vás preto žiadam o prešetrenie prístupu kompetentných z Pamiatkového úradu SR. Prosím Vás o pomoc pri zastavení kultúrneho barbarstva, ktoré sa realizuje s jeho súhlasom. Od štátnych úradníkov očakávame väčšiu úctu ku kultúrnemu dedičstvu Rusínov na Slovensku a aj úctu k miestam, kde toto kultúrne dedičstvo vzniklo. Vyjadrujeme hlboké sklamanie nad postupom Krajského pamiatkového úradu Prešov, ktorý na tento, pre nás nepochopiteľný nápad, prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ pristúpil.

Prinajmenšom zvláštna a hodná pozornosti kontrolných orgánov štátu je mimoriadna rýchlosť, s akou sa celý proces uskutočnil. Dňa 15. 11. 2011 bola na Krajský pamiatkový úrad v Prešove podaná žiadosť a dňa 12. 12. 2011 už Pamiatkový úrad SR v Bratislave vyhlásil Gréckokatolícky drevený chrám v Šmigovci za nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku. Ak by sme sa o tejto skutočnosti dozvedeli, bolo by to pre nás zdrojom radosti a hrdosti. Žiaľ, bol to iba jeden z krokov už dohodnutej stratégie. Pretože už 19. 12. 2011 bola Krajskému pamiatkovému úradu Prešov podaná ďalšia žiadosť o premiestnenie chrámu do pútnického miesta Ľutina a hneď 20. 1. 2011 bolo vydané rozhodnutie a súhlas s trvalým premiestnením drevenej cerkvi.

Do celého zámeru zapadá aj fakt, že v roku 2009 na štátne náklady zreštaurovaný vzácny ikonostas z tohto chrámu, ktorý namiesto aby sa vrátil vlastníkovi, je stále v priestoroch Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove. Dá sa predpokladať, že v krátkom čase bude podaná ešte jedna žiadosť a k veriacim v Šmigovci sa už ikonostas nikdy nevráti.

kauzasmigovec_1 Drevený chrám je pre Rusínov dôležitým dedičstvom, odkazom pre súčasníkov aj pre budúce generácie. Je spätý s miestom, kde sa narodili, žili, umreli a kde sa vracajú ich potomkovia pri hľadaní svojej identity a koreňov. Je to dedičstvo našich otcov a matiek – Rusínov, ktorí osídlili odľahlé doliny, viedli tam neľahký život a odopreli si mnoho, len aby mohli postaviť aspoň drevenú cerkev. Viac ako dve a pol storočia bol chrám centrom ich duchovnej kultúry a povzbudenia, hoci sa svet okolo nich zmietal v povstaniach, vojnách a zmenách politických režimov. Oni však aj v socialistickom režime dokázali, že sa neboja hlásiť k duchovným hodnotám. Smutné je, že nedokázali premôcť biedu, a nemohli chrám zveľaďovať.

To však nemôže byť dôvodom, prečo by mal byť chrám premiestnený na iné miesto. Čo nájdu rodáci zo Šmigovca? Ceduľku s oznamom, že chrám je súčasťou miniskanzenu v Ľutine? Informáciu o tom, že cirkev ho nemohla zachrániť pred zánikom na pôvodnom mieste, ale dokázala to o vyše 250 kilometrov ďalej? Že je národnou kultúrnou pamiatkou, no vytrhnutý z kraja, kde ho postavili miestni obyvatelia? A pritom za kopcom v Ruskej Bystrej stojí podobná cerkev, ktorá je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a obdivujú ju turisti z celého sveta.

Je žiaduce, aby zainteresované štátne inštitúcie o takýchto citlivých témach najprv informovali národnostné organizácie alebo verejnosti predstavili svoje zámery a vytvorili priestor na celospoločenskú diskusiu. Je pre nás nepochopiteľné, že pamiatkari – ochrancovia pamiatok, ktorí by mali pomáhať, prispievajú niektorými rozhodnutiami k narúšaniu integrity ľudí a kraja.

Veľmi citlivo vnímame tieto pre nás arogantné metódy a postupy, ktoré boli vlastné komunistickému režimu. Rusíni zo sninského regiónu si vytrpeli už dosť. Nielen počas prenasledovania gréckokatolíckych kňazov, ale aj pre vodárenskú nádrž Starina, ktorá zásobuje veľkú časť Východného Slovenska, pričom dnes sa už veľmi málo hovorí, čo takéto rozhodnutie znamenalo pre Rusínov z vysťahovaných obcí.

Žiadame preto o dialóg, o spoločné hľadanie najlepšieho riešenia záchrany chrámu za účasti odborníkov – historikov, etnológov, pamiatkarov a aj nás, Rusínov, ktorí z rôznych, najmä ekonomických dôvodov nežijeme v našich rodných obciach sninského regiónu. Napriek tomu sme s ním v našom vnútri navždy a neoddeliteľne spätí.

Veríme, že na základe tohto podnetu dôjde k vyvodeniu zodpovednosti a že sa podobný urýchlený a neuvážený proces na území Slovenska už nikdy nezopakuje.

S úctou
doc. MUDr. Michal Šteňo, CSc.
predseda OZ ZIRS

V Bratislave 1. februára 2012

Titl.
Iveta R a d i č o v á, premiérka
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
---------------------------

foto: Ivan Marko

----------------------------
PODPORTE PETÍCIU !
STOP PREMIESTNENIU DREVENÉO CHRÁMU ZO ŠMIGOVCA

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=645910

zdroj: www.rusyn.sk

може требало і єпіскопови

може требало і єпіскопови написати отворене писмо? Дати рівно ёму одозву з чім не сьме спокійны, што нас мерзить... Або уж то не мать нияк змысел?

Важена панї председкыня влады

Важена панї председкыня влады Словеньской републікы Івето Радічова,

 

довольте мі, жебы єм ся на Вас обернув в менї русиньской меншыны на Словеньску. Мы, Русины, сьме з великым неспокоём прияли інформацію з денника Земпліньскый Корзар (23. 1. 2012 http://www.rusyn.sk/index.php?ID=6754&l=sk )) о замірї ґрекокатолицького архієпіскопского уряду перемістити народну културну памятку – деревяну церьков Вознесїня Хріста зо села Шмиґовець в окресї Снина – до 230 км далекого мінісканзена деревяных церьквей в Лютинї в окресї Сабинов. Сьме катеґорічно против такому плану.

В менї Русинів Словеньска Вас зато прошу о перевірїня приступу компетентных з Памяткового уряду СР. Прошу Вас о поміч при спераню културного варварства, яке ся реалізує з ёго згоды. Чекаме векшу почливость ку културній дїдовизнї Русинів на Словеньску а ай на почливость к місцям, де тота културна дїдовизна выникала. Выражаме глубоке скламаня з поступу Крайского памяткового уряду в Пряшові, котрый пристав на тот, про нас непорозумительный напад.

 

Принайменшім собі заслугує особливу увагу чудна а незвычайна швыдкость, з яков ся одбыв цїлый процес. Дня 15.11.2011 была на Крайскый памятковый уряд в Пряшові загнана жадость а дня 12.12.2011 была Крайскому памятковому уряду Пряшів подана далша жадость о переміщіня церькви до путницького місця Лютина а такой 20.1.2012 была публіковане рїшіня а згода з переміщінём деревяной церькви.

 

До цїлого плану западує і факт, же в роцї 2009 на штатны наклады зрештаврованый дорогоцїнный іконостас з той церькви, якы намісто того, жебы ся вернув властникови, є стале в просторах Ґрекокатолицького єпіскопства в Пряшові. Годен предпокладати, же в куртім часї буде подана іщі єдна жадость а к вірникам в Шмиґовцї ся уж ниґда не верне.

 

Деревяна церьков є про Русинів важнов дїдовизнов, одказом про сучасників і про будучі ґенерації. Є звязаный з місцём, де ся народили, жыли, вмерли а де ся вертають їх потомкы при гляданю своёй ідентіты а корїня. Є то дїдовизна нашых вітцїв і матирей – Русинів, котры населили одляглы долины, вели там нелегкый жывот а сперали собі много, лем жебы могли збудовати холем деревяну церьков. Веце як дві а пів стороча была церьков центром їх духовной културы і підпоры, хоць ся світ коло них метав в повстанях, войнах і змінах політічных режімів. Они але ай в соціалістічнім режімі доказали, же ся не боять голосити к духовным цїнностям. На жаль, не были годны перемочі біду, жебы могли церьков назад повзнести.

 

То але не може быти прічінов, чом бы мала быти церьков переміщена на друге місце. Што найдуть родаци з Шмиґівце? Карточку з повідомлїнём, же церьков є частёв мінісканзена в Лютинї? Інформацію о тім, же ґрекокатолицька церьков єй не была годна выратовати перед загыбелём на оріґіналнім місцї, але была то годна о высше 250 км дале? Же є народнов кулурнов памятков, но вырвана з краю, де єй збудовали містны обывателї? А притім за берегом, в Руській Быстрій стоїть подобна церьков, котра є на списку Світовой културной дїдовизны UNESCO і кланяють ся єй турісты з цїлого світа.

 

Є жадане, абы заінтересованы штатны інштітуції о такых чутливых темах наперед інформовали народностны орґанізації або публіцї представили свої планы а увольнили простор про шыроку діскузію. Про нас є непорозумительне, же памяткарї – хранителї памяток, якы бы мали помагати, приспівають дакотрыма рїшінями к підрываню інтеґріты людей і краю.

Барз чутливо внимаме тоты про нас ароґантны методы а процедуры, котры были властны комуністічному режіму. Русины зо сниньского реґіону собі вытерьпіли уж дость. Не лем в часї пронаслїдованя ґрекокатолицькых священиків, але ай про водарьскый резервоар – водоєм Старина, якый засобує велику часть Выходного Словеньска, причім днесь ся уж барз мало бісїдує, што таке рїшіня значіло про Русинів з выселеных сел.

 

Зато жадаме о діалоґ, о сполочне гляданя найлїпшого рїшіня ратованя церькві участёв експертів – історіків, етнолоґів, памяткарїв а ай нас, Русинів, котры з різных, в основнім з економічных прічін, не жыєме в нашых рідных селах сниньского реґіона. Тым не менше сьме з ним в нашім внутрї навсе і нерозрывно звязаны.

Віриме, же на основі той ініціатівы дійде к выводжіню зодповідности а же подобный ускореный а нероздуманый процес на теріторії Словеньска ся не буде ниґда повторяти.

 

З почливостёв

доц. МУДр. Михал Штенё, Цсц.

Председа ОЗ ЗІРС

В Братїславі 1. фебруара 2012

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

26. august 2019


Юліаньскый календарь:

13. áвґуст 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.