Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3963' OR uid > 0) AND sid = '240ab06d80c64c8bcdfe87633c303b63' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Pár (dez)informácií v informačnom dvojtýždenníku | Holosy

Pár (dez)informácií v informačnom dvojtýždenníku

V informačnom dvojtýždenníku Rusínov Slovenska InfoРусин (č. 13/14 ročník IX. | august 2012) pod názvom Ukrajina uznala rusínsku národnosť (Україна узнала русиньску народность) bol publikovaný senzačný materiál: „Dnes je fakticky historický deň pre Rusínov celého sveta – Ukrajina uznala rusínsku národnosť a urobila tak veľký krok k federalizácii štátu.“ Nevedno, z akých zdrojov redakcia dvojtýždenníka čerpala informácie o uznaní rusínskeho národa na Ukrajine a o udelení statusu národnostnej menšiny pre Rusínov. A nevedno ani to, kto je za tento dezinformačný lapsus zodpovedný, keďže článok nie je podpísaný.

Poďme pekne poporiadku a rozoberme si, čo sa vlastne na Ukrajine stalo. 3. júla 2012 „Verchovna Rada Ukrajiny“ (ukrajinský parlament) prijala zákon N5029-VI „O základoch štátnej jazykovej politiky“. Právoplatným sa tento zákon stal jeho podpísaním prezidentom V. Jankukovičom (8. augusta 2012) a následným zverejnením jeho textu v oficiálnej tlačovine parlamentu „Holos Ukrajiny“ dňa 9. augusta 2012. Zákonom sa stanovuje, že v kontexte Európskej charty regionálnych jazykov alebo menšinových jazykov sa na Ukrajine vťahuje použitie tohto zákona na týchto 18 jazykov: ruský, bieloruský, bulharský, arménsky, kaukazský, jidiš, krymskotatársky, moldavský, nemecký, novogrécky, poľský, rómsky, rumunský, slovenský, maďarský, rusínsky, karajimský (krymský dialekt) a krymský. Článkom 2 odstavca 7 zákona v kontexte Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov je teda jasne definovaných 18 jazykov, na ktoré sa môžu uplatňovať opatrenia pre používanie týchto jazykov ako jazykov „regionálnych alebo menšinových“. V tomto zmysle bol status rusínskeho ako „regionálneho jazyka alebo jazyka menšiny“ už ustanovený zákonom. To ale vôbec neznamená, že bola uznaná rusínska národnosť, ako to píše InfoРусин. Ukrajina naďalej pokladá rusínsky národ za „halúzku ukrajinského stromu“, teda za subetnikum ukrajinského národa. Žiaľ, toto je realita dnešného dňa.

Okrem toho, sú tu dve veci, ktoré situáciu sťažili. Desaťpercentná podmienka v zákone na to, aby mohol byť uplatnený regionálny jazyk je bariérou a nedáva možnosť Rusínom k tomu, aby mohli používať svoj rusínsky jazyk ako regionálny. V sčítaní obyvateľstva z roku 2001 sa Rusíni ani rusínsky jazyk nenachádzajú, teda nemôžu niekde tvoriť desať percent obyvateľstva, pre ktorých je tento jazyk materinský, čo je podmienkou k tomu, aby mohol byť uplatnený zákon – berú sa v úvahu len oficiálne údaje, nie naše dohady o počte Rusínov.

Pre informáciu uvediem oficiálne výsledky sčítania obyvateľstva k 5. 12. 2001 v Zakarpatskej oblasti:
Obyvateľov: 1254614
Materinský jazyk ukrajinský: 1016268
Materinský jazyk maďarský: 158 729
Materinský jazyk ruský: 36 412
Materinský jazyk rumunský: 32 224
Materinský jazyk rómsky: 2990
Materinský jazyk slovenský: 2575
Materinský jazyk nemecký: 1850
Materinský jazyk bieloruský: 597
Materinský jazyk moldavský: 366
Materinský jazyk arménsky: 290
Materinský jazyk poľský: 130
Materinský jazyk židovský (jidiš): 85
Materinský jazyk bulharský: 63
Materinský jazyk kaukazský: 12
Materinský jazyk grécky: 10
Iný jazyk: 1719
Neuvedené: 294

Ako je možné vidieť, v regióne Zakarpatskej oblasti sa v oficiálnych údajoch vyskytujú aj jazyky ako kaukazský alebo grécky, ale nenachádza sa jazyk rusínsky (Ak nepočítame, že by sa títo ľudia mohli vyskytovať v rubrikách „iný jazyk“ alebo neuvedené“). V oficiálnych štatistikách nie je národnosť „Rusín“ uvedená tak, ako nie je uvedená ani v žiadnych oficiálnych dokumentoch alebo v oficiálnych publikáciách.

Druhá bariéra sa odohrala súčasne s podpísaním zákona. S podpísaním zákona totiž prezident nariadil Kabinetu ministrov zriadiť pracovnú skupinu za účasti známych osobností z oblasti školstva, vedy a umenia, vedúcich jazykovedných odborníkov, ktorá by zlepšovala zákonodarstvo o používaní jazykov na Ukrajine. Ako sa píše v tomto nariadení, skupina má byť zriadená za účelom garancie slobodného rozvoja, užívania a ochrany všetkých materinských jazykov občanov Ukrajiny v súlade so záväzkami prijatými na základe medzinárodných dohovorov o týchto otázkach a implementácie európskych noriem v tejto oblasti. Pracovná skupina pre vypracovanie úprav k „Zákonu o základoch štátnej jazykovej politiky“ fakticky zlyhala v tomto prezidentovom nariadení, keďže celá jej činnosť mala výsostne politický a protiprávny charakter. Vykonala skôr do očí bijúci nehorázny pokus zničiť kľúčové ustanovenia tohto zákona. Je to cynický pokus o odobratie už legálneho práva občanom Ukrajiny používať svoj materinský jazyk. Pracovná skupina totiž zo zoznamu jazykov, ktoré môžu byť používané vylúčila rusínsky jazyk. Článok 22 Ústavy Ukrajiny bezpodmienečne zakazuje takéto manipulácie, ktoré zasahujú do obsahu a rozsahu práv slobôd občanov.

V súvislosti s týmto právnym mišmašom pripomeniem, že ekvilibristika ukrajinskej justície je už dávno aj tak všetkým na posmech. Ale taká pasca, do akej sa dostalo ukrajinské súdnictvo vďaka rusínskemu jazyku, bude pre nás omnoho viac ešte dlho vhodným materiálom pre pobavenie. Čo je však ale najdôležitejšie, gratulovať Rusínom na Ukrajine k tomu, že boli oficiálne uznaní, bolo unáhlené a absolútne mimo reality.

Podľa materiálov Alaxandra Rusyna preložil a upravil Peter Medviď

як позерам та там написано

як позерам та там написано жріло Новини Закарпаття такой під надписом.

І статя очівісно перекладом той http://transkarpatia.net/actual/10140-ukrayina-viznali-rusinsku-naconaln... од Миколы Старосты.

іщі к тому перекладу зо

іщі к тому перекладу зо закарпатьскых новинок, з україньского языка. Кідь хотїв академік Мушинка опубліковати свою одповідь на статю в ІнфоРусинови, на што мав законне право, одповідь редакції была, йой, та в нашій редакції нихто не знать по україньскы, жебы тоту одповідь міг переложыти на русиньскый язык.

Obrázok používateľa Петро Медвідь

Не є але підпись того, хто

Не є але підпись того, хто тото обробив про публікованя в ІнфоРусиі. Так само є все потрібне овірити веце здроїв, кідь ся штось таке має публіковати. Ту суть публікованы іншы погляды на сітуацію і уведжены факты.

Мам такый малый вопрос: не

Wink Мам такый малый вопрос: не сьте за (дез)інформацію одповідный (трохы) Вы?
Віз. скопірована прес. новина із офіціалных веб сторінок РОС:

Ознам: Редактор Петро Медвідь повіреный выдаванём новинок ІнфоРусин – Oznam: Redaktor Peter Medviď poverený vydávaním novín InfoRusín
Коордіначный выбор Русиньской оброды на Словеньску на своїм засїданю, котре ся одбыло 8. мая 2012 в Пряшові взял до свідомостьи писемне одступлїня Бц. Сілвії Лисиновой з функції шефредакторкы ІнфоРусина подане 4. мая 2012 і повірил Мґр. Петра Медвідя выдаванём новинок ІнфоРусин. Тото повіриня так само потвердила Дозорна рада Русиньской оброды на Словеньску на своїм засїданю, котре ся одбыло 26. юна 2012 в Пряшові.
ІнфоРусин є русиньске народностне періодікум, котрого ыдавателём є Русиньска оброда на Словеньску.
Koordinačný výbor Rusísnkej obrody na Slovensku na svojom zasadnutí konanom dňa 8. mája 2012 v Prešove zobral na vedomie písomné odstúpenie Bc. Silvie Lysinovej z funkcie šéfredaktorky InfoRusína podané dňa 4. mája 2012 a poveril Mgr. Petra Medviďa vydávaním novín InfoRusín. Toto poverenie P. Medviďa tiež potvrdila Dozorná rada Rusínskej obrody na Slovensku na svojom zasadnutí konanom dňa 26. júna 2012 v Prešove.
InfoRusín je rusínske národnostné periodikum, ktorého vydávateľom je Rusínska obroda na Slovensku.

Obrázok používateľa Петро Медвідь

Напрік тому, же мене КВ РОС

Напрік тому, же мене КВ РОС повірив выдаваньом новинок, і же така інформація є на офіціяльній сторінці РОС, реально новинкы выдавать хтось іншый... Чом, то уже є вопрос на веджіня РОС.

У контекстї того, што єм

Wink У контекстї того, што єм написала выше ся здасть, же ваша статя є такой самов дезінформаціёв яку крітізуєте....

Obrázok používateľa Петро Медвідь

Не розумлю тому, што сьте

Не розумлю тому, што сьте сьте хотіли повісти, бо не знам, што маю я із тым, што є на сторінці РОС і яка є теперь реальность. І як то є вообще повязане з темов, о котрій є статя.

Tak ako je napísaný Váš

Tak ako je napísaný Váš príspevok, vyvoláva vo mne otázky.
Prečo napr. prichádzate s kritikou až dva mesiace po uverejnení článku v augustovom čísle info Rusín?
Prečo ste už dávno správu nedementovali s tým, že ide o nesprávny preklad?
Vy poukazujete na fakt, že niekto niečo napísal, že niekto si neoveril a že ide o úplný blud.
No a ja v kontexte toho oznamu, ktorý bol uverejnený na oficiálnych stránkach ROS, to vidím tak, že nesiete istý diel zodpovednosti.... to je celé.

Vôbec nič som nepovedala o Vašej spojitosti s ROS, hovorím o Vašej spojitosti s redakciou infoRusín.

Alebo chcete povedať, že tá tlačová správa (na stránkach ROS) je fabulácia?

Netvrdím, že tá správa je v poriadku (v infoRusín).

Obrázok používateľa Петро Медвідь

V tom čase som už v redakcii

V tom čase som už v redakcii nebol. To, že bol uverejnený nezmysel som vedel hneď, ale keďže som potreboval poznať všetky súvislosti, nechal som vypracovať materiál ľuďom na Ukrajine. To istý čas trvalo. Pod článkom máte uverejnené, že je to podľa materiálov od Alaxandra Rusyna - preložené a upravené. Informácia na stránkach ROS fabuláciou nie je, je to fakt, ale rovnakom je faktom aj to, že mi toto poverenie nebolo umožnené vykonávať. To však už nie sú otázky na mňa, skôr na ROS.

на доповнїня закон є гев:

на доповнїня закон є гев: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/print1331482006276224

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

16. jul 2019


Юліаньскый календарь:

3.юл 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.