Mapa rusínskych sel na území Slovenska - aktualizácia na základe výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2011 – najväčšími rusínskymi centrami sú Medzilaborce, Humenné a Svidník

Pravidelné sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa na Slovensku po desiatich rokoch uskutočnilo v máji 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z 20. na 21. mája 2011. Okrem množstva ďalších údajov sa tiež zisťovala národnosť a materinský jazyk obyvateľov SR. Oficiálne uznávanou národnosťou na Slovensku je aj národnosť rusínska. Výsledky sčítania sú známe už niekoľko mesiacov. Aktuálne sú výsledky zapracované aj do mapy rusínskych sel na Holosoch. Mapa vykresľuje a porovnáva výsledky sčítanie obyvateľov v rokoch 1930, 2001 a 2011 z pohľadu počtu obyvateľov, ktorí sa prihlási k rusínskej (resp. v roku 1930 k ruskej národnosti v konkrétnych obciach (selach) Slovenska.

Pri sčítaní obyvateľov v roku 1930 sa vôbec neuvádza rusínska národnosť, ale len ruská národnosť. Ruská národnosť tak zastrešovala veľkoruskú, ukrajinskú a karpatoruskú národnosť. Tieto tri národnosti mali dokumentovať vtedajší stav, tzv. troch „ruských" národných smerov. Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva v roku 1930 na území Slovenska žilo 91 078 obyvateľov ruskej národnosti. Počet obcí, kde sa viac ako 10 %percent obyvateľov prihlásilo k ruskej národnosti bol 279.

Pri sčítaní obyvateľov v roku 2001 sa k rusínskej národnosti prihlásilo 24 201 obyvateľov. K rusínskemu materinskému jazyku sa prihlásilo 54 907 obyvateľov. Počet obcí, kde sa viac ako 10 % percent obyvateľov prihlásilo k rusínskej národnosti bol 148.

Pri sčítaní obyvateľov v roku 2011 sa k rusínskej národnosti prihlásilo 33 482 obyvateľov. K rusínskemu materinskému jazyku sa prihlásilo 55 469 obyvateľov. Počet obcí, kde sa viac ako 10 % percent obyvateľov prihlásilo k rusínskej národnosti bol 183.

Na pripravenej mapke sú:

- zelenou značkou vyznačené obce, kde bolo viac ako 10 % obyvateľov ruskej/ rusínskej národnosti vo všetkých sledovaných rokoch - v roku 1930, 2001 aj v roku 2011,

- červenou značkou vyznačené obce, kde bolo viac ako 10 % obyvateľov ruskej/ rusínskej národnosti len v rokoch 1930 a 2001 (v roku 2011 bol počet obyvateľov rusínskej národnosti nižší ako 10 %),

- modrou značkou vyznačené obce, kde bolo viac ako 10 % obyvateľov ruskej/ rusínskej národnosti len v rokoch 1930 a 2011 (v roku 2001 bol počet obyvateľov rusínskej národnosti nižší ako 10 %),

- žltou značkou vyznačené obce, kde bolo viac ako 10 % obyvateľov rusínskej národnosti len v rokoch 2001 a 2011 (v roku 1930 bol počet obyvateľov ruskej národnosti nižší ako 10 %),

- oranžovou značkou vyznačené obce, kde bolo viac ako 10 % obyvateľov rusínskej národnosti len v roku 2011 (v roku 1930 a 2001 bol počet obyvateľov ruskej/ rusínskej národnosti nižší ako 10 %),

- čiernou značkou vyznačené obce, kde bolo viac ako 10 % obyvateľov ruskej národnosti len v roku 1930 (v roku 2001 a 2011 bol počet obyvateľov rusínskej národnosti nižší ako 10 %).

Pár zaujímavých čísel z výsledkov sčítania v roku 2011:


Najväčšími rusínskymi centrami podľa absolútneho počtu obyvateľov hlásiacich sa rusínskej národnosti sú mestá:

- Medzilaborce - 2419 obyvateľov rusínskej národnosti,
- Humenné - 2263 obyvateľov rusínskej národnosti,
- Svidník - 2257 obyvateľov rusínskej národnosti,


Ďalšími veľkými rusínskymi centrami s počtom obyvateľov rusínskej národnosti vyšším ako 1000 sú:

- Snina - 1663 obyvateľov rusínskej národnosti,
- Košice - 1643 obyvateľov rusínskej národnosti,
- Prešov - 1455 obyvateľov rusínskej národnosti,
- Bardejov - 1093 obyvateľov rusínskej národnosti.


V Bratislave sa zo 411 228 obyvateľov prihlásilo k rusínskej národnosti 747.


Oproti roku 2001 pribudlo 36 obci, kde sa k rusínskej národnosti prihlásilo viac ako 10 % obyvateľov (Bogliarka, Bukovce, Gerlachov, Hajtovka, Hrabovčík, Inovce, Kapišová, Kolbasov, Kolonica, Korunková (kedysi Pucak), Krajná Poľana, Krivé, Kyjov, Ladomirová, Lipová, Litmanová, Malý Lipník, Matysová, Nová Sedlica, Oľšavica, Orlov, Ortuťová, Poráč, Rohožník, Ruský Hrabovec, Ruský Potok, Snakov, Soľník, Strihovce, Šambron, Šarišské Jastrabie, Valkovce, Varadka, Veľký Lipník, Vislava, Zubné)


Pribudli 4 obce (Maškovce, Nižné Repaše, Tichý Potok, Torysky), kde sa v roku 2011 k rusínskej národnosti prihlásilo viac ako 10 % obyvateľov. V rokoch 1930 a 2001 bol tento údaj nižší.


Oproti roku 2001 ubudlo 5 obci (Hrabová Roztoka, Dlhoňa, Petrová, Lomné, Piskorovce), kde sa v rokoch 1930 a 2001 k ruskej / rusínskej národnosti prihlásilo viac ako 10 % obyvateľov.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

20. jul 2019


Юліаньскый календарь:

7.юл 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.