Гледаня ся на чуджыні - Hledaňa sja na čudžynі

 

Гледаня ся на чуджыні
Де-м ся очув на чуджыні,    
Ці то ту мій любый край,
Ці то правда є на віні,
Ці лем якась плана бай.
Hledaňa sja na čudžynі
De-m sja očuv na čudžynі,
Cі to tu mіj ľubyj kraj,
Cі to pravda je na vіnі,
Cі lem jakas plana baj.
Яка туга, якый біль
Стрітнути ту Свого,
Выжерать ня, дре як сіль,
Краде жалю мого.
Старе лем споминаме,
Водкы на столі уж ніт,
Споминам ся оддаваме,
На шувный молодый світ.
Хмары місяць затягли,
Придув вітор рідных гір,
Очі слызы заляли,
Хочеш вірь, хочеш невірь.
Скади сьме? Дурны мы аці?
Свого роду не маме?
Нeт! Мы серцём руснаці,
Тото добрі знаме!
Зослав місяць на нас яс,
Од листя зашумів ліс,
Но стихнув він уж нераз,
Бо свій жытя-хрест ніс.
2002, Нітра
Jaka tuha, jakyj bіľ
Strіtnuti tu Svoho,
Vyžerať ňa, dre jak sіľ,
Krade žaľu moho.
Stare lem spominame,
Vodky na stolі už nіt,
Spominam sja oddavame,
Na šuvnyj molodyj svіt.
Chmary mіsjac zaťahli,
Priduv vіtor rіdnych hіr,
Očі slyzy zaľali,
Chočeš vіr, chočeš nevіr.
Skadi sme? Durny my acі?
Svoho rodu ne mame?
Net! My sercjom rusnacі,
Toto dobrі zname!
Zoslav mіsjac na nas jas,
Od lisťa zašumіv lіs,
No stichnuv vіn už neraz,
Bo svіj žyťa-chrest nіs.
2002, Nіtra
Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

24. august 2019


Юліаньскый календарь:

11. áвґуст 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.