Цілованя з Карпатами (Cіlovaňa z Karpatami)

Вышло сонце над Карпаты,
Поласкотило закутя,
Зелены гаї мохнаты,
А ты маш в собі почутя.

Што то за туга могуча,
Во мі тремтить, гріє?
Пришла с грмотом як туча,
Лагіднов любовлёв мі є.

Вы рідны горы Бескіды,
Рідна хыжа, родина, сны,
Як дар од Бога нам даты,
Міцны, дикы, свіжы, красны.

Вы сте волі мойой погладжіня,
Серця мойого розкіш,
Душы мойой откупліня,
Ласкава дітиньска потіш.

Ку собі бы єм вас притис,
Як фрышну дівку цілував,
Вашы красы на руках ніс,
З дяков Бога умолёвав.

Грав бы єм ся с кобылков,
Дотыкав ся раньой росы,
Очі кормив квітом, луков,
Пошмыковав ножкы босы.

Яка то радість, якый сміх,
Молоде тіло триме,
Од верь головы аж до ніг,
Ани цук то не поїме.

Непіду я вера тым світом,
Якусі надію глядати,
Бо моїм любым жывотом,
Нашы русиньскы Карпаты.

2003, Павел Тырко, Нижній Комарник

 

Vyšlo sonce nad Karpaty,
Polaskotilo zakuťa,
Zeleny haji mochnaty,
A ty maš v sobі počuťa.

Što to za tuha mohuča,
Vo mі tremtiť, hrіje?
Prišla s hrmotom jak tuča,
Lahіdnov ľubovľov mі je.

Vy rіdny hory Beskіdy,
Rіdna chyža, rodina, sny,
Jak dar od Boha nam daty,
Mіcny, diky, svіžy, krasny.

Vy ste volі mojoj pohladžіňa,
Sercja mojoho rozkіš,
Dušy mojoj otkuplіňa,
Laskava dіtiňska potіš.

Ku sobі by jem vas pritis,
Jak fryšnu dіvku cіluvav,
Vašy krasy na rukach nіs,
Z ďakov Boha umoľovav.

Hrav by jem sja s kobylkov,
Dotykav sja raňoj rosy,
Očі kormiv kvіtom, lukov,
Pošmykovav nožky bosy.

Jaka to radіsť, jakyj smіch,
Molode tіlo trime,
Od ver holovy až do nіh,
Ani cuk to ne pojime.

Nepіdu ja vera tym svіtom,
Jakusі nadіju hľadati,
Bo mojim ľubym žyvotom,
Našy rusiňsky Karpaty.

2003, Pavel Tyrko, Nižnіj Komarnik

Pozri súvisiace články: 
Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

16. jun 2019


Юліаньскый календарь:

3.юн 2019

Mapa registrovaných používateľov Holosy.sk

Písanie dokumentov po rusínsky pomocou OpenOffice

Písanie rusínskou cyrilikou v systéme Windows 7

Ako modifikovať Firefox, aby kontroloval rusínsky pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pre vaše stránky

Budeme radi ak Holosy spropagujete aj na vašich stránkach pomocou reklamého bannera.

Komunitný portál karpatských Rusínov

V prípade záujmu o výmenu bannerov, nás kontaktujte.