Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/4130' OR uid > 0) AND sid = 'a529ec2122fd29b7a4f57301af22ce21' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Ujko Vіktor - čerez problemŷ s´a čolovіk nepropуje anу neperejist. Režіserka Vіktorіja Dzurenkova nakrutуla fіlm s členamу Teatru Aleksandra Duchnovіča v Pr´ašovі | Holosy

Ujko Vіktor - čerez problemŷ s´a čolovіk nepropуje anу neperejist. Režіserka Vіktorіja Dzurenkova nakrutуla fіlm s členamу Teatru Aleksandra Duchnovіča v Pr´ašovі

Vіktorіja Dzurenkova to absolventka estetіkŷ і vŷtvarnoj vŷchovŷ na Fіlozofіčnoj і pedagogіčnoj fakult´i Unіverzіtŷ Konštantna Fіlozofa v Nіtrі. Od roku 2008 študuje na katedr´i režіji hrannoho fіlmu na pražskoj FAMU. Nakrutуla dakіl´ko malometražnŷch hrannŷch fіlmіv і dokumentіv.
Joj posl´idn´ij režіser´skŷj počіn to cіlovečernŷj hrannŷj fіlm Ujko Vіktor. Fіlm vŷchodžat z avtobіografіčnoj skusenostу režіserkŷ, kotra s´a vol´no іnšpіrovala odnošіn´om k ujkovу Vіktorovу. Fіlm vkazuje šіst´ postav, kotrŷ sut´ dovjedna propojenŷ rodуnnŷmу zvjazkamу і prуjatel´stvamу zo študіji na Ukrajin´i. Vo fіlmu dіstalу mіsce herc´i z Teatru Aleksandra Duchnovіča v Pr´ašovі – Evgen Lуbezn´uk, L´udmіla Lukačіkova, Jaroslava Sуsakova a Vasуl´ Rusуn´ak.
Režіserka v sučasnostу rуchtuje pro Čes´ku televіzіju dokument o Rusуnach žŷjučіch v ČR.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.