Mapa územia osidleného karpatskými Rusínmi v roku 1920 - detail Tačovo ( 1:75 000) z roku 1937

 

Klad mapových listov
(mapový podklad
copyright © by Paul R. Magocsi)


Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

11. december 2018


Юліаньскый календарь:

28. новéмбер 2018

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.