Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3060' OR uid > 0) AND sid = '10b12e65992fcc242f7d3cf9ef23019f' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Skupina Fortuna - rusínske a šarišské piesne v modernej úprave | Holosy

Skupina Fortuna - rusínske a šarišské piesne v modernej úprave

U Rusínov sa podobne ako na celom východnom Slovensku veľkej obľube tešia regionálne hudobné skupiny, ktoré hrávajú ľudové piesne v modernom prevedení. Žiadna väčšia spoločenská akcia sa nezaobíde bez pozvanie hudobnej skupiny, ktorá pomáha udržať zábavu a atmosféru až do skorého rána. V regióne pod Duklou patrí k najžiadanejším kapelám tohto razenia skupina FORTUNA. Skupina FORTUNA vznikla v obci Mlynárovce v okrese Svidník už v roku 1978.
Pôvodnými členmi boli Ján Bryndza, Peter Kidala, Michal Hlivjak a Ladislav Hanik. Takáto zostava trvala zhruba 1,5 roka. V roku 1979 ostali v skupine už len Ján Bryndza a Peter Kidala, zvyšní dvaja členovia boli nahradení Mariánom Dunčakom a Stanislavom Bartkom. Od roku 1984 k tejto 4-člennej kapele pribudol 5. člen Jozef Baslár, ktorý tam pretrval až do 1992 roku. Bicistu Petra Kidalu v roku 1995 nahradil Dušan Pipas a v tejto zostave ( Ján Bryndza, Marián Dunčak, Stanislav Bartko a Dušan Pipas) FORTUNA hrala do roku 2007. Od tohto roku bol Marián Dunčak nahradený Mariánom Cuprišinom, ktorý v skupine pôsobil 2,5 roka.

Súčasnú zostavu od roku 2010 tvoria:
zakladateľ Ján Bryndza (klávesy, akordeón, gitara, spev)
Stanislav Bartko (gitara, spev)
Dušan Pipas (bicie, spev)
Jakub Jacko ( klávesy, akordeón, spev)

Pôsobí v rámci východného Slovenska v okolí miest Svidník, Stropkov, Bardejov, Vranov n/Topľou, Humenné, Michalovce, Sobrance, Stará Ľubovňa, Košice, Prešov, Kežmarok, Poprad atď., ale podľa požiadaviek aj mimo tejto oblasti.

Fortuna vydala už 4 CD:
Fortuna 1 - Hudba ňema co pic
Fortuna 2 - Hudba už ma co pic...
Fortuna + Mikovci - Teho roku na jarmoku
Fortuna 4

Plus nakoľko sa 1. a 2. CD vypredali, je zhotovené CD Fortuna výber 1+2.

Som rád, že skupina súhlasila so zverejnením ukážok na stránkach Holosy.sk. V Muzike si môžete vypočuť tri rusínske piesne z ich posledných CD:

Poďme sobi / Oj, Haničko / Mam ja huňu ( CD Fortuna 4)
Janičku zlatovlas / Frajirečko moja ( CD Fortuna 4)
Ženyl bym sja (CD Fortuna výber 1+2)

 

Kontakt na kapelu v prípade záujmu o vystúpenie:
e-mail: skupina.fortuna@gmail.com
telefon: 0908/312972, 0903/855457
http://www.fortunask.webgarden.com

Скупина Фортуна - русиньскы і

Скупина Фортуна - русиньскы і шаріськы співанкы в модерній управі

У Русинів ся подобнї як на цалім выходнім Словеньску великій облюбі тїшать гудобны скупины, котры грають народны піснї в модернім проведжіню. Жадна векша сполоченьска подїя ся не обыйде без позваня гудобной скупины, котра помагать утримати забаву і атмосферу аж до скорого рана. В реґіонї під Дуклёв ку найжаданїшым капелам того ражіня належыть скупина Фортуна. Скупина Фортуна взникла в селї Млинарївцї в окресї Свідник уж в роцї 1978.
Оріґіналныма членами были Ян Брындза, Михал Гливяк і Ладїслав Ганїк. Тота зостава тырвала згруба 1,5 рока. В роцї 1979 зістали в скупинї уж лем Ян Брындза і Петер Кідала, звышны двоми членове были нагороджены Маріяном Дунчаком і Станїславом Бартком. Од року 1984 ку тїй 4-членній капелї прибыв 5. член Йозеф Баслар, котрый там грав аж до 1992 року. Бубеника Петра Кідалу в 1995 роцї вычеряв Душан Піпас і у тїй зоставі ( Ян Брындза, Маріян Дунчак, Станїслав Бартко і Душан Піпас) ФОРТУНА грала до року 2007. Од того року быв Маріян Дунчан нагородженый Маріяном Цупрішіном, котрый у скупинї дїйствовав 2,5 рока.

Сучасну зоставу од року 2010 творять:
основатель Ян Брындза (клавесы, акордеон, ґітара, спів)
Станїслав Бартко (ґітара, спів)
Душан Піпас (бубны, спів)
Якуб Яцко ( клавесы, акордеон, спів)

Дїйствує в рамках выходного Словеньска в околіцї міст Свідник, Стропков, Бардеёв, Воронов над Топлёв, Гуменне, Михалївцї, Собранцї, Стара Любовня, Кошыцї, Пряшів, Кежмарок, Попрад ітд., але подля пожадавкы і мімо той области.

Фортуна выдала уж 4 ЦД:
Фортуна 1 - Hudba ňema co pic
Фортуна 2 - Hudba už ma co pic...
Фортуна + Міковцї - Teho roku na jarmoku
Фортуна 4
Плус зато же ся 1. і 2. ЦД выпродали, є зготовлене ЦД Фортуна выбер 1+2.

Єм радый, же скупина согласила з опублікованём прикладів їх пісней на сторінках Holosy.sk. В Музицї можете послухати три русиньскы співанкы з їх послїднїх ЦД:

Подьме собі / Ой, Ганїчко / Мам я гуню ( ЦД Фортуна 4)
Янїчку златовлас / Фраїречко моя ( ЦД Фортуна 4)
Женил бы-м ся (ЦД Фортуна выбер 1+2)

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

18. august 2019


Юліаньскый календарь:

5. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.