Іstorіčnŷ mapŷ oblastej obŷvanŷch karpaťskŷma Rusynamy

Mapa sel z vecej jak 10% žŷtelіv rusуnskoj narodnostу na osnovі spуsovan´a narodu z 1930, 2001 i 2011 roku


Mapŷ dostupnŷ čerez Google Maps. Cіla mapa s´a zobrazуt´ po klуknut´u na obrazčіk.

Vece іnformacіj u stat´i - Mapa rusуn´skŷch sel na Slovens´ku - aktualіzacіja na osnovi vŷsl´idkіv spуsovan´a l´udej v roku 2011 - najvekšŷmу rusуn´skŷmу centramі sut´ - Mіdžіlabіrc´i, Humenne і Svіdnуk


Mapa terіtorіji obŷvanoj karpat´skŷma Rusуnamу v 1920 roc´i

(mapovŷj pіdklad copyright © by Paul R. Magocsi)

Mapa terіtorіji obŷvanoj karpat´skŷma Rusуnamу v 1910 roc´i

(mapovŷj pіdklad copyright © by Paul R. Magocsi)

Mapŷ sut´ dostupnŷ čerez aplіkacіju Zoomify. Na perehl´ad musуte matу u svojim perehl´adaču povolenŷj JavaScript і naіnštalovanŷj Macromedia Flash Player, kotrŷj sobі možete sťahnutуhev.
Vecej іnformacіj u stat´i -
Іstorіčnŷ mapŷ oblastej obŷvanŷch karpaťskŷma Rusynamy dostupnŷ na Holosach


Zdieľať na Facebooku

Dneska je pjatnіca

24. november 2017


Юліаньскый календарь:

11. новéмбер 2017

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.

Zaregіstrujte s´a!

Kіd´ s´a chočete aktіvno zapojovatу do d´ijan´a na Holosy.sk і zvŷšŷtу komfort u chosnovan´u storіnok zaregіstrujte s´a.

Kontaktujte nas

Kіd´ mate voprosŷ abo komentar´i, možete nas kontaktovatу čerez formular´ na storinkach.