Obs´ah rubrіkŷ

Rusуnŷ zasel´ujut´ kraj geomorfologіčno nazŷvanŷj Vŷchodnŷ Karpatŷ. U časі rozmachu turіzmu v bŷvšіm Čes´kosloven´sku, turіsta lem malokolу zablukav do nevŷsokŷch hir, hustŷch, temnŷch lisіv i uz´kŷch debrіv. No dnes´ je іtneres o novŷ turіstamу ne barz oblihanŷ oblastу, vďaka čomu s´a Vŷchodnŷ Karpatŷ stavaju´ vse vecej navščіevovanijšov oblast´ov. U rubrіcу Kraj i natura sut´ publіkovanŷ informaciï o іtneresnŷch turіstіčnŷch cіl´ach u Vŷchodnŷch Karpatach Ne pіde tu lem o opуs і fotkŷ derevjanŷch cer´kvej, ale i o tіpŷ na іnteresnŷ turіstіčnŷ trasŷ, vŷstupŷ і opуsŷ turіstіčn´i іnteresnŷch mіsc´ .

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

20. maj 2019


Юліаньскый календарь:

7.май 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.