Obs´ah rubrіkŷ

Kraj, de žŷjut´ Rusуnŷ bŷv storoča odlehlŷj od centriv štatnŷch formacіj a to na choc´jaku svіtovu stranu. Draha hev bŷla dovha i ťažka, ur´adŷ vel´o raz na totu oblast´ jakbŷ zabŷvalу. Vel´o žŷtel´iv, toho od svіtovŷch pod´ij dalekoho kraju, dovhŷ rokŷ ne strіtуlo nуkoho okrim sus´idуv z rodnoho sela, abo l´udej z okolуšn´ich sel. Samosobov, dnes´ je to už calkom іnakše, no dovhorіčna іzolovanost´ rozvуla svojskŷ zvŷkŷ i tradіcіji, kotrŷ sobі Rusуnŷ peredavalу z generacіji na generacіju i kotrŷ dnes´ možeme charakterіzovatу jak jednu z najvekšŷch devіz toho kraju. V ramkach rubrіkŷ Zvŷkŷ i tradіcіji budut´ opublіkovanŷ prуspevkŷ zamіr´anŷ na totu značnu čast´ іdentіtŷ karpat´skŷch Rusуnіv. Čer´pame z nebarz popularіzovanŷch, no і tak barz cіnnŷch robot etnografіv, kotrŷ s´a problematіkov zapodіvalу v ramkach svojoj naučnoj robotŷ. Іde o vol´nu іnterpretacіju, kotroj cіl´om ne je naučna ekzaktnost´, ale prуblуžŷtу zvŷkŷ i tradіcіji šŷrokіj publіčnostу.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

21. maj 2019


Юліаньскый календарь:

8.май 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.