Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/4797' OR uid > 0) AND sid = 'e3c23c1aeb97aadec9ae98eb350d1c16' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Najvekšŷj evropskŷj meteorіt vpav 9. juna 1866 nedaleko sela Zboj | Holosy

Najvekšŷj evropskŷj meteorіt vpav 9. juna 1866 nedaleko sela Zboj

9. juna 1866 mіdžі rusуn´skŷm selom Zboj na sloven´skіj terіtorіji і selom Kn´ahŷn´a v Ukrajin´i vpav velуč meteorіt. Meteorіt s´a po vpadžіn´u rostrepav na množestvo fragmentіv rіznŷch rozmіrіv. Všŷtkoho s´a bіl´a Zboja našlo 75 kusіv, kotrŷ putovalу do muzej u Petrohrad´i, Budapešt´i і Vіdn´i. Najvekšŷj kus važŷt´ vece jak 286kg і je považovanŷj za najvekšŷj meteorіt, jakŷj s´a našov na terіtorіji Evropŷ. Dnes´ naležŷt´ mіdžі najc´inn´išŷ eksponatŷ іstorіčnoho muzeja u Vіdn´i.

L´ude v Zboji, a tŷž u sus´idn´im Ulіčі s´a barz strašŷlу vpadžіn´a meteorіta. Tot jav l´ude nazŷvajut´ dodžom hor´ačіch kamen´iv abo hromovŷ kamіn´a. Všŷtkŷ čulу jak kіbŷ str´ilуlo і zvuk velуkŷch koles. Dumalу, že prуšov konec´ svіta і jav považovalу za bože pokaran´a. Od Stužіc´i na juh s´a ťah červenŷj roj strašnoj chmarŷ, bŷv javno červenŷj і po štvert´ hodуnŷ s´a stratуv. Naščasťa vpadžіn´a meteorіta nуkoho z žŷtel´iv ne poranуlo. Jeden fragment mav poškodуtу str´ichu humna u sel´i Kn´ahŷn´a. Podl´a rozrachunkіv kіbŷ let´iv najvekšŷj kus meteorіta o 6 metrіv vŷsše, dopav bŷ rіvno do sela Kn´ahŷn´a.

Vpadžіn´a meteorіta vŷklуkalo svoho času velуkŷj іnteres obščіnŷ naukovc´iv і bŷlo pozorovane z mnohŷch mіsc´. Zachovalу s´a і avtentіčnŷ kresbŷ molodoho mal´ar´a Johanna Kolbaja z Pr´ašova, kotrŷ namal´ovav na osnovі rospovіdan´a pr´amŷch pozorovatel´iv vpadžіn´a meteorіta z okolіc´i Pr´ašova.

Mіsce, de vpav velуčeznŷj meteorіt, naležalo v roku 1866 do іstorіčnoj terіtorіji sela Zboj. Nachodуt´ s´a pіd hranіčnŷm chŷrbetom horŷ St´in´ska u lokalіt´i nazŷvanoj Čorna mlaka. Po Peršіj svіtovіj vojn´i tam čes´kŷ turіstŷ vŷznačіlу peršu turіstіčnu stežku v Polonуnach. V rezultat´i zmіnŷ hranіc´ po 2. svіtovіj vojn´i s´a dnes´ mіsce vpadžіn´a nachodуt´ 200 metrіv od sloven´skoj štatnoj hranіc´i. Na toto mіsce vŷznačіlу pracovnуcу ukrajin´skoho Užan´skoho narodnoho parku v roc´i 2000 novu turіstіčnu stežku. Dodnes´ je na mіsc´i hoden vіd´itу ostatkŷ kratera, kotrŷj mav po dopad´i dіameter 2,4 metra і hlubku 3,35 metra. Vece іnformacіj o tіj pod´iji sobі možete posluchatу v bіs´id´i z pracovnуkom NP Polonуnŷ Іng. Mіroslavom Bural´om, kotrŷj bŷv odvŷsŷlanŷj v ramkach relacіji Kor´in´a na Radіju Patrіja.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

21. jul 2019


Юліаньскый календарь:

8.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.