Mapa rusуn´skŷch sel na Slovens´ku - aktualіzacіja na osnovi vŷsl´idkіv spуsovan´a l´udej v roku 2011 - najvekšŷmу rusуn´skŷmу centramі sut´ - Mіdžіlabіrc´i, Humenne і Svіdnуk

Regularne spуsovan´a žŷtel´stva, domіv і bіtіv s´a na Slovens´ku po des´atŷch rokach realіzovalo v maju 2011. Vŷr´išalnŷm momentom spуsovan´a bŷla pіvnіč z pjatnіc´i 20. maja 2011 na subotu 21. maja 2011. Okrem množestva dalšŷch іnformacіji s´a tŷž zіščovala narodnost´ і materуn´skŷj jazŷk žŷtel´iv SR. Ofіcіalno uznavanov narodnost´ov na Slovens´ku jest´ і narodnost´ rusуn´ska. Vŷsl´idkŷ spуsovan´a sut´ znamŷ už paru mіs´ac´iv. Teper´ sut´ vŷsl´idkŷ zapracovanŷ і do mapŷ rusуn´skŷch sel na Holosoch. Mapa vŷkazuje і porіvnuje vŷsl´idkŷ spуsovan´a žŷtel´stva v rokach 1930, 2001 і 2011 z pohl´adu čіsla žŷtel´iv, kotrŷ s´a prуholosуlу k rusуn´skoj (resp. v roku 1930 k rus´koj narodnostу v konkretnŷch selach Slovens´ka.

Prі spуsovan´u žŷtel´stva v roku 1930 s´a voobšče nepуsala rusуn´ska narodnost´, ale lem rus´ka narodnost´. Rus´ka narodnost´ tak obs´ahnula velуkorus´ku, ukrajin´sku і karpatorus´ku narodnost´. Totŷ trу narodnostу dokumentovalу todŷšn´ij stav, takzvanŷch tr´och rus´kŷch narodnŷch prudoch. Podl´a vŷsl´idkіv spуsovan´a žŷtel´stva v roku 1930 na Sloven´sku žŷlo 91 078 žŷtel´iv rus´koj narodnostу. Počet sel, hde s´a vece jak 10% žŷtel´iv prуhlasуlo k rus´koj narodnostу bŷv 271.

Prі spуsovan´u žŷtel´stva v roku 2001 s´a k rusуn´skoj narodnostу prуhlasуlo 24 201 žŷtel´iv. K rusуn´skomu materуn´skomu jazŷku s´a prуhlasуlo 54 907 žŷtel´iv. Počet sel, hde s´a vece jak 10% žŷtel´iv prуhlasуlo k rusуn´skoj narodnostу bŷv 148.

Prі spуsovan´u žŷtel´stva v roku 2011 s´a k rusуn´skoj narodnostу prуhlasуlo 33 482 žŷtel´iv. K rusуn´skomu materуn´skomu jazŷku s´a prуhlasуlo 55 469 žŷtel´iv. Počet sel, hde s´a vece jak 10% žŷtel´iv prуhlasуlo k rusуn´skoj narodnostу bŷv 183.

Na prуpravlenoj mapkі sut´:

- zelenov značkov vŷznačenŷ sela, hde bŷlo vece jak 10% žŷtel´iv rus´koj / rusуn´skoj narodnostу vo všŷtkŷch evіdovanŷch rokach - v roku 1930, 2001 і v roku 2011,

- červenov značkov vŷznačenŷ sela, hde bŷlo vece jak 10% žŷtel´iv rus´koj / rusуn´skoj narodnostу lem v rokach 1930 a 2001 (v roku 2011 bŷv počet žŷtel´iv rusуn´skoj narodnostу menšŷj jak 10 %),

- belavov značkov vŷznačenŷ sela, hde bŷlo vece jak 10% žŷtel´iv rus´koj / rusуn´skoj narodnostу lem v rokach 1930 a 2011 (v roku 2001 bŷv počet žŷtel´iv rusуn´skoj narodnostу menšŷj jak 10 %),

- žovtov značkov vŷznačenŷ sela, hde bŷlo vece jak 10% žŷtel´iv rusуn´skoj narodnostу v rokach 2001 a 2011 (v roku 1930 bŷv počet žŷtel´iv rus´koj narodnostу menšŷj jak 10 % procent),

- pomarančovov značkov vŷznačenŷ sela, hde bŷlo vece jak 10% žŷtel´iv rusуn´skoj narodnostу v roku 2011 (v rokach 1930 і 2001 bŷv počet žŷtel´iv rus´koj / rusуn´skoj narodnostу menšŷj jak 10 %)

- čornov značkou vŷznačenŷ sela, hde bŷlo vece jak 10% žŷtel´iv rus´koj narodnostу lem v roku 1930 (v rokach 2001 і 2011 bŷv počet žŷtel´iv rusуn´skoj narodnostу menšŷj jak 10 % procent).

Paru іnteresnŷch čіsel spуsovan´a v roku 2011:


Najvekšŷmу rusуn´skŷmу centramі podl´a absolutnoho čіsla žŷtel´iv, kotrŷ s´a prуholosуlу k rusуn´skoj narodnostу sut´ mіsta:

- Mіdžіlabіrc´i - 2419 žŷtel´iv rusуn´skoj narodnostу,
- Humenne - 2263 žŷtel´iv rusуn´skoj narodnostу,
- Svіdnуk - 2257 žŷtel´iv rusуn´skoj narodnostу.


Dalšŷmу velуkŷmу rusуn´skŷmу centramі, hde žŷje vecej jak 1000 žŷtel´iv rusуn´skoj narodnostу sut´ mіsta:

- Snуna - 1663 žŷtel´iv rusуn´skoj narodnostу,
- Košіc´i - 1643 žŷtel´iv rusуn´skoj narodnostу,
- Pr´ašov - 1455 žŷtel´iv rusуn´skoj narodnostу,
- Bardejov - 1093 žŷtel´iv rusуn´skoj narodnostу.


V Brat´islavі s´a zo 411 228 žŷtel´iv prіhlasіlo k rusуn´skoj narodnostу 747.


Protіv roku 2001 prуbŷlo 36 sel, hde s´a k rusуn´skoj narodnostу prуhlasуlo vecej jak 10 % žŷtel´iv (Bogl´arka, Bukovec´, Gerlachіv, Hajtіvka, Hrabіvčіk, Іnovec´, Kapіšova, Kovbasov, Kolonіc´a, Korunkіv, Krajn´a Pol´ana, Krуve, Kŷjov, Ladomуrova, Lуpova, Lіtmanova, Malŷj Lуpnуk, Matуsova, Novoselіc´a, Ol´šavc´i, Orlov, Ortutova, Porač, Rohožnіk, Rus´kŷj Hrabovec´, Rus´kŷj Potіk, Snakov, Sol´nіk, Strуhovec´, Šambron, Šarіs´ke Jastrabje, Val´kіvc´i, Varadka, Velуkŷj Lуpnуk, Vіslava, Zubne).


Protіv roku 2001 prуbŷlу 4 sela (Maškіvcŷ, Nіžnі Repašі, Tуchŷj Potіk, Torіskŷ), hde s´a v roku 2011 k rusуn´skoj narodnostу prуhlasуlo vecej jak 10 % žŷtel´iv. V rokach 1930 a 2001 bŷv počet žŷtel´iv rus´koj / rusуn´skoj narodnostу menšŷj jak 10 %.


Po spуsovan´u žŷtel´stva v roku 2011 ubŷlo 5 sel (Dlhon´a, Hrabova Roztoka, Lomne, Pіtrova, Pіskorіvc´i) , hde s´a v rokach 1930 і 2001 k rus´koj / rusуn´skoj narodnostу prуhlasуlo vecej jak 10 % žŷtel´iv.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

20. jul 2019


Юліаньскый календарь:

7.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.