Політіка

Vyhlásenie z členskej schôdze Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku dňa 13.11.2012

My, účastníci členskej schôdze Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku po prediskutovaní súčasného stavu v rusínskom národnom hnutí vo Svidníku a v rámci Slovenska konštatujeme:

- že mesto Svidník je najviac ukrajinizované mesto na Slovensku, pretože vo Svidníku
i naďalej nerušene pôsobí SNM-MUK, ktoré každodenne pre návštevníkov múzea
v rozpore s európskymi normami o národnostných menšinách prezentuje rusínsky
zbierkový fond ako prejav ukrajinskej kultúry a každoročne vo Svidníku Zväz Rusínov-
Ukrajincov Slovenska organizuje festival kultúry neexistujúcej národnosti Rusínov-
Ukrajincov, na ktorom sa konferuje po ukrajinsky a rusínske tance, piesne, zvyky

Ej, popіd Makovуc´u

Už je zname, že u mene s´a nachodуt muzуčnŷj fond Jurka Cуmborŷ. Mam spracuvano tretуnu fondu. U fondі je rukopуs knуžkŷ prуpravlenoj do tlačі. Na obkladуnkі je napуsano ručnі nazva: Ej, popіd Makovуc´u, zbіrnуk pіsen´ іz Svуdnуččуnу, zіbrav Jurіj Cуmbora, vуdav CK KSUT Pr´ašіv – 1984.
Ja osobnі tot zbіrnуk spіvanok nemam, anі neznam o tіm, žebŷ takŷj zbіrnуk KSUT vŷdal. Cуmborovŷ dіtу na Slovensku ne žŷjut, ne mam z nуma osobnŷj kontakt. Dіvka z mužom raz prуšlу z Nіmecka mene navštіvуtу u Svуdnуku, dalу mі povne pravo na spravu toho fondu і prosуlу s´a, jak dovho treba nad fondom robуtу. A to bŷlo šŷtko. Chto znat dašto o tіj publіkacіji, abo o tіm, što s´a v tіm roku stalo z Jurkom Cуborom, naj napуše do Narodnŷch novуnok abo do іnternetu www.rusýn.sk Budu ho cіtuvatу v publіkacіji o Cуmborovі. Najvece je potrіbna іnformacіja o tіm, što s´a stalo, kolу joho dіtу odуšlу na zapad a vtodу Komunіstуčna partіja, protу Jurkovі Cуmorovі zakročіla represіvnŷm sposobom. O tіm s´a v dobovіj tlačі nedočіtame. Pomože nam lem verejnŷj vŷskum čerez Narodnŷ novуnkŷ і іnternet. Takže chto što o tіm znat, naj napуše.

Pár (dez)informácií v informačnom dvojtýždenníku

V informačnom dvojtýždenníku Rusínov Slovenska InfoРусин (č. 13/14 ročník IX. | august 2012) pod názvom Ukrajina uznala rusínsku národnosť (Україна узнала русиньску народность) bol publikovaný senzačný materiál: „Dnes je fakticky historický deň pre Rusínov celého sveta – Ukrajina uznala rusínsku národnosť a urobila tak veľký krok k federalizácii štátu.“ Nevedno, z akých zdrojov redakcia dvojtýždenníka čerpala informácie o uznaní rusínskeho národa na Ukrajine a o udelení statusu národnostnej menšiny pre Rusínov. A nevedno ani to, kto je za tento dezinformačný lapsus zodpovedný, keďže článok nie je podpísaný.

V Prešove zasadala Rada rusínskej reprezentácie Slovenska

Vytvorenie Okrúhleho stola Rusínov, ale aj stanovenie základných cieľov pre ďalší rozvoj rusínskeho obrodozvacieho procesu na Slovensku boli témy, o ktorých diskutovali aktivisti na stretnutí v Prešove. Zasadanie zvolal člen Výboru Rady vlády SR za rusínsku národnostnú menšinu Ján Kaliňák.

M.Sopolуga pro rusуnofobnŷj portal Zakarpatťa onlajn: Velуč agіtacіja na pіdporu rusуn´skoj narodnostу pered spуsovan´om l´udej mala za cіl´ defіnіtіvne zlіkvіdovatу Ukrajincіv na Sloven´sku

Portal Закарпаття онлайн na svojich storіnkach v rubrіc´i Українці Словаччини čas od času prуlуvat ol´ij na ohen´ komplіkovanŷch odnošіn´ Rusуnіv і Ukrajincіv na Slovens´ku. Portal sam sebe označajet jak ochrancu ukrajin´skŷch іnteresіv na obуdvoch stranach ukrajin´sko - sloven´skoj hranіc´i. Calkovo s´a dumam dast´ povіstу, že Zakarpatťa onlajn všŷtkŷ aktіvіtŷ zrobenŷ pіd hlavіčkov rusуn´skoj menšуnŷ označujet jak ukrajinofobnŷ. Jak ukrajinofobna s´a naprуklad popуsuje organіzacіji Rusуn´ska obroda і ej čіnnost´. Paradoksno ale fobіju čutу pravі zo stat´i publіkovanŷch na portalu Zakarpatťa onlajn. Fobіju z toho, že rusуn´skŷj ruch s´a probudžat´ і zdobŷvat´ furt vekšu pіdporu nelem na Slovens´ku, ale už і na zakarpat´skoj Ukrajin´i. Zato take označіn´a v nadpуsu statу - rusуnofobnŷj portal Закарпаття онлайн.

Z prehlásenia Slovenskej národnej rady k Rusínom z roku 1918

Teper sobі možeme perečіtatу, jakŷ prava nam obіc´alу “Braťa” Slovacу, kotrŷ dodnes´ nespovnуlу.

Ґрекокатолицька церьков на Словеньску? - Перебачте! Моментално бесхарактерна!

Ґрекокатолицька церьков была тісяч років тым стовпом, котрый все Русинів підперав. Жадна чудова річ, шак є самособов зрозуміле, же так было, бо сама тота церьков была вірниками скоро цілорусиньска аж на пару вынятків.
Но тото што ся од револуції дїє у нашій церькви, думам же бы сьме не мали іґноровати.
Мам надїю, же ня нихто не буде каменёвав за тото што теперь пишу, бо єм тыж ґрекокатолик і не хочу робити плане міджі людми, бо векшына священиків заставать свій уряд достойно, моїм цілём є звернути увагу на тото што є подля мого назору в церькви хробачне і хворе.

Otvorený list prezidentovi Slovenskej republiky

Strana Náš kraj verejne vyzýva pána prezidenta SR Ivana Gašparoviča, aby nepodpísal  novelu zákona č.184/1999 Z.z  o používaní  jazykov  národnostných menšín a vrátil  ju  Národnej rade Slovenskej republiky na prepracovanie.
Existujúca slovenská legislatíva ignoruje  výsledky sčítania obyvateľstva,  domov a bytov z 26. mája 2001.  Stále je platný a účinný zoznam obcí, ktorých obyvatelia môžu vo verejnom styku používať menšinový jazyk, uvedený v prílohe k  nariadeniu vlády SR  č. 221/1999 Z. z. Tento zoznam bol vypracovaný na základe výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike ešte v roku 1991.

Úspešné volebné obdobie – naozaj pre všetkých?

Nedávno som si v Sninských novinách prečítal veľmi pozitívne ladený článok o poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Snine. Spolu s pánom primátorom rekapitulovali svoju činnosť vykonanú pre rozvoj nášho okresného mesta. Nepochybujem o úspechoch dosiahnutých počas ostatného volebného obdobia, avšak priznám sa, niečo mi tam chýbalo. Skutočne samospráva myslí a koná v prospech všetkých svojich obyvateľov?

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je sereda

21. august 2019


Юліаньскый календарь:

8. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.