Політіка

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Zajavlenіje Zakarpats´koho obščestva уm. Kуrуla у Mefodіja, у pravlenіja asocіacіу rusуns´kŷch orhanіzacіj Sojm podkarpats´kŷch rusуnov

21 februara odmіčajes´a Mežуnarodnŷj den´ Rodnoho Jazŷka! U vs´omu mіrovу ur´ad odpovіdno, v osnovnomu, berežno odnosуts´a уd sochranenіju rodnoho jazŷka predstavуtel´uv nacmenšуn у objazujes´a podderžovatу «vŷmуrajuščі» jazŷkŷ, jak obščoje dostojanіje l´uds´kostу. Yd s´omu prуzŷvajut odpovіdnі konvencіу OON, JeS, osobenno «Jevropejs´ka Konvencіja o pravach čolovіka», Konvencіja «O zaščуtі rehіonal´nŷch jazŷkov у jazŷkov nacmenšуn», mežуnarodnі normŷ. Ukrajуna dl´a s´oho maje у sobstvennі zakonŷ, osobenno Zakon «O osnovach hosudarstvennoj jazŷkovoj polіtуkŷ». Ymenno sуm zakonom rusуns´kŷj jazŷk v Zakarpatt´u dostav osobŷj status, t.je. rehіonal´nŷj, sohlasno rіšenіju VR у Zakarpats´koj oblradŷ. Odnako čast´ ukrajуns´kуch čуnovnуkov, napovnenŷch nepravdуvoho ofіcіoza, prуvŷkšі sabotovatу trebovanіja Zakonov у prava svojуch hraždan, prodovžajut svoу prestupnі antуrusуns´kі dіjstva у dnes´ka.

Krásne vyznanie Róma o Rusínoch: Vyjadrujem Rusínom svoju duchovnú lásku

Na 7. zasadnutí Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny zástupca rómskej národnostnej menšiny pán Vojtech Kökény z Rimavskej Soboty sa na adresu Rusínov vyjadril takto:

Vyjadrujem Rusínom svoju duchovnú lásku...

" Môžete byť prekvapení, že Róm sa vyjadruje k Rusínom. Chcem tu vyjadriť jeden názor. Ja sa pokladám za historika. Keď som za socialistickú éru pracoval na území Sovietskeho zväzu, na Ukrajine, spolu v jednej partii s Rusínmi, budovali sme socializmus a pracovali sme rameno vedľa ramena. Ctili sme sa a mali sme sa radi, jedli, pili spolu, debatovali, aj pracovali a výborne sme pracovali.

Poznal som nejedného takého človeka Rusína a poznám ich ducha „tatranských medveďov“ - Rusínov. Veľmi zvláštneho elementa slovanských národov, ktorí ešte v rannom stredoveku boli jediní, ktorí ubránili proti Mongolom. Všetci ostatní tu padli, oni zadržali Mongolov.

A tu hovorím ešte o Ukrajincoch sa nehovorilo.

Teda Rusíni je samostatne ako špecifická národnostná menšina (...) a ja im vyjadrujem svoju podporu duchovnú a lásku k nim ... toto je ich komunita, ich národnosť prežila od ranného stredoveku a boli odčlenení od ostatných Slovanov a prežili, majú veľmi hlboké tradície a poznám ich, hovorím. Toto chcem vyjadriť vám...

Poznámka: Tento vysoký pán s bielou bradou a dlhými vlasmi to povedal tak citlivo, že možno aj rosa by padla niekomu do oka, keby to počul naživo...

P. Krajňák

Rusínsky kultúrno-osvetový spolok Alexandra Duchnoviča v Prešove - Stanovisko k zneužitiu názvu našej organizácie

Rusínsky kultúrno-osvetový spolok Alexandra Duchnoviča v Prešove
Masarykova 20, 08148 Prešov
IČO: 42032075

V Prešove dňa 5.2.2013

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska

Vec: Stanovisko k zneužitiu názvu našej organizácie

Dňa 2. februára 2013 sa v Prešove uskutočnilo 3. zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska, ku ktorému dalo negatívne stanovisko viacero organizácií v rusínskom hnutí. Predmetné písomné stanovisko z 30.1.2013 poskytol predseda Rusínskej obrody na Slovensku Vladimír Protivňák, a bolo na zasadaní okrúhleho stola odprezentované.
V tomto stanovisku sa uvádza, že tieto organizácie nesúhlasia s formovaním okrúhleho stola, a že do platformy tzv. Okrúhleho stola Rusínov Slovenska sa nezapájajú tieto organizácie: Rusínska obroda na Slovensku, Spolok sv. Jána Krstiteľa, Molodŷ Rusynŷ, Rusínske záujmové združenie, Asociácia rusínskych organizácií Slovenska, Regionálny klub RO- Bardejov a Rusínsky kultúrno-osvetový spolok Alexandra Duchnoviča. Ďalej sa uvádza, že „Stanovisko bolo spracované na základe vyjadrení príslušných organizácií.“
Ako predseda spomenutého Rusínskeho kultúrno-osvetového spolku Alexandra Duchnoviča so sídlom v Prešove verejne prehlasujem, že 30. januára 2013 som sa nezúčastnil žiadneho rokovania so zástupcami spomenutých organizácií, žiadne stanovisko so mnou nebolo konzultované, navyše s jeho obsahom výslovne nesúhlasím a dištancujem sa od neho. Uvedenie našej organizácie v tomto stanovisku považujem za zneužitie názvu našej organizácie zo strany vedenia ROS.
Ešte počas rokovania okrúhleho stola boli odprezentované odlišné stanoviská ďalších dvoch organizácií, ktorých vedenie ROS uviedlo vo svojom vyhlásení: Rusínska obroda – regionálny klub v Bardejove a molody.Rusyny. Predseda RO-RK v Bardejove Ivan Bandurič priamo na zasadaní okrúhleho stola predniesol stanovisko svojej organizácie, ktoré je odlišné, rovnako tak bolo odprezentované stanovisko predsedu organizácie molody.Rusyny Petra Štefaňáka, ktoré nemá nič spoločné s vyhlásením zaslaným Vladimírom Protivňákom, práve naopak, organizácia molody.Rusyny sa vyjadrila „súhlasne k iniciatíve tvorby OSRS ako spoločnej platformy, ktorá zjednotí a skoordinuje činnosť organizácii a vytvorí základ pre reprezentačný aparát Rusínov na Slovensku. Vychádzajúc z toho, že tieto idey sú skutočným cieľom OSRS, súhlasíme s vytvorením OSRS za týchto predpokladov...“
Ako predseda Rusínskeho kultúrno-osvetového spolku Alexandra Duchnoviča, a zároveň ako predseda Slovenskej asociácie rusínskych organizácií (SARO) som sa rokovania okrúhleho stola zúčastnil a urobím všetko pre to, aby sa organizácie, ktoré sú pod mojím vedením sa k okrúhlemu stolu pridali. Stanovenie spoločných cieľov a postupov v rusínskom hnutí považujem za prioritné.
Neoprávnené použitie názvov až troch organizácií, najmä Rusínskeho kultúrno-osvetového spolku Alexandra Duchnoviča vo vyhlásení zo strany vedenia ROS považujem za hrubé zneužitie a podvod, ktorým vedenie ROS uviedlo do omylu Okrúhly stôl, širokú verejnosť, slušných ľudí, ale aj svojich vlastných členov v ROS za účelom znásobenia vážnosti svojho vyhlásenia. Ak sa vedenie ROS schýlilo k takému kroku, svedčí to o tom, že Rusínska obroda na Slovensku pod súčasným vedením nastúpila na cestu izolácie medzi rusínskymi združeniami.

Gabriel Beskyd
predseda RKOS A. Duchnoviča
a predseda SARO

Historické aspekty rusínskej otázky

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Rusíni chcú mať slovo v tvorbe národnostnej politiky SR. Pri rozvoji sa už nebudú spoliehať len na štátne dotácie

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Okruhlŷj sťil Rusyňiv Sloveňska poviryv vedžiňom platformŷ Aleksandra Dulebu

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Nacionalistŷ sobi z jazŷkovo zakona zrobyly zdrap papirja

Toto, že L´vіvs´ka oblast´ Ukrajinŷ s´a može najvece javуt´ jak nacіonalіstіčno ladženŷj regіon, podіbno jak za najlіpšŷch časіv Sloven´skoj narodnoj partіji Žіlіn´skŷj kraj, to je každomu terezvіšomu pozorovatel´ovу, choc´ zvonka, jasno už davno. Svoje pervenstvo u tіj mіstnіj narodnіj dіscіplіnі L´vіv potverdуv і v nedavnіm časі.

Rusýny Slovenska potrebujut lidra

Važeny damy i panove, Miron Krajkovič z Cernýny, jak pidpresdseda ROS, sja vyjadrýl u poslidnim čisli novýnok Info Rusýn tak, že 13.oktobra 2012 v Prešovi bylo sklýkane 1. zasadaňa Rady rusýnskoj reprezentaciji Slovenska zato, bo Jan Kalýňak zo Svýdnýka chotiv bytý zachrancom všytkych Rusýniv Slovenska. Ciľom bylo založiňa dalšoj rusýnskoj organizaciji, kotra by zastrišuvala všytkych Rusýniv Slovenska i mala namirene ku Vladi SR. Tu povil Krajkovič dosť veľo pravdy.

Vyhlásenie z členskej schôdze Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku dňa 13.11.2012

My, účastníci členskej schôdze Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku po prediskutovaní súčasného stavu v rusínskom národnom hnutí vo Svidníku a v rámci Slovenska konštatujeme:

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je sereda

21. august 2019


Юліаньскый календарь:

8. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.