Політіка

Memorandum amerických Rusínov štátnemu sekretárovi Spojených štátov amerických: Ukrajina – porušovateľ Európskej charty pre ľudské práva

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Меморандум американських русинів держсекретарю США: Україна – порушник Європейської Хартії з Прав Людини

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

To nie sú čistky vo vlastných radoch ROS, ale verejná zrada rusínskych ideálov a likvidácia princípu rusínskeho národného obrodenia na Slovensku

Taká bola prvá myšlienka, ktorá ma napadla, po prečítaní informácií o zasadaní Koordinačného výboru Rusínskej obrody Slovenska v Beloveži, okr. Bardejov dňa 23. marca 2013, aj rozhovoru z Ivanom Banduričom od Petra Medviďa na internete.

Referendum - Vox populi

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Dr. Bandurič o pozastavení členstva v ROS: Amputujte človeku nohu a potom ho liečte

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

RUSYNY NADІSLALY LYSTA DERŽSEKRETARJU SŠA: Ukrajina nіkolу ne vуznaje rusуnіv, a rezul´tatу perepуsu bude sfal´sуfіkovano?!

Rusуns´kі hromads´kі orhanіzacіji v Zakarpats´kіj oblastі nadіslalу lуsta Deržsekretar´u SŠA Džonu Kerrі.
SŠA zavždу zajmalу poslіdovnu pozуcіju u pуtann´ach vуznann´a rusуnіv. Prу c´omu vlada je vіdkrуtoju dl´a zustrіčej ta dіalohіv z rusуns´kуmу hromads´kуmу orhanіzacіjamу, zarejestrovannуmу u Pіvnіčnіj Amerуcі. Same Karpatorusуns´kуj konsorcіum Pіvnіčnoji Amerуkу, jakуj skladajet´s´a z 7-mу orhanіzacіj, 4 z nуch u SŠA ta 3 u Kanadі, cуmу dn´amу predstavуt´ ur´adovc´am SŠA svіj «Memorandum» ta lуst vіd rusуnіv Zakarpatťa, ščobу vуslovуtу svoje zanepokojenn´a tуmу procesamу, jakі jdut´ v Ukrajinі ta je prуnуženn´am osnovnуch prav l´udуnу, a same prava na vlasnu movu ta nacіonal´nu іdentуčnіst´. Nуžče drukujemo tekst lуsta rusуns´kуch hromads´kуch orhanіzacіj.

Rusínska obroda odmietla Okrúhly stôl, robila čistky vo vlastných radoch a bude podporovať ZRUSR

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Problem maloklasnŷch škil

Malokasnŷ školŷ sut´ takŷ osnovnŷ školŷ, de s´a učat´ v jednіj klasі škol´arі z vece rіčnуkіv, mіnіmal´no z dvoch. Momental´no je jich 557 verejnŷch, jedna prіvatna і 9 cer´kovnŷch maloklasnŷch škіl. Majut´ lem peršŷj stupіn´ osnovnoj školŷ. Od januara je vďaka Mіnіsterstvu školstva Slovac´koj republіkŷ tema maloklasnŷch škіl často dіskutovana. Mіnіster školstva Dušan Čaplovіč hovorуt´, že maloklasnŷ školŷ deržavu stojat´ velуkŷ hrošŷ і zato planuje jich postupno zrušŷtу. Pomočі mat´ ku tomu і zmіna zakona o fіnancovan´u. No zatuchan´a maloklasnŷch škіl, što značіt´ jich postupne zrušіn´a, bŷ malo prochodуtу dva rokŷ. Jak dale hovorуt´ Dušan Čaplovіč, mіnіsterstvo musуt´ samosobov vŷtvorуtу taku štrukturu škіl, žebŷ škol´aram, holovno na peršіm stupenі osnovnŷch škіl, vŷtvorуlу všŷtkŷ uslovіja dostupnostу osvіtŷ, ale treba zrobуtу racіonalіzacіju, tak jak v іnšŷch deržavach v tіj oblastу.

STANOVISKO NAJPOČETNEJŠÍCH RUSÍNSKYCH ORGANIZÁCIÍ

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

O spoločnіm jazŷku і žŷtel´ach druhoj kategorіji

O tіm, že premjer Robert Fіco hoden v choc´jakіj spoločnostу bіsіdovatу tak, žebŷ mu to prуneslo sіmpatіji prуtomnŷch і dokazav z toho vŷtovčі polіtіčnŷj kapіtal, s´me s´a už peresvіdčіlу mnohoraz. Peresvіdčіv nas і o tіm, že znat´ zahratу na nacіonalіstіčnu strunu, kіd´ za joho vladŷ „Smer“ pіdporуv patrіotіčnŷj zakon, cі začav pуsatу, jakbač z Janom Slotom prу fl´aščatу Borovіčkŷ, novodobŷ slovac´kŷ mіfŷ o starŷch Slovakach і jich kral´ovу Svjatoplukovу, kotroho skulpturu demonštratіvno pomіstуlу na Bratіslavs´kіm zamku. Što predvіv u svojim prуhovorі prу 150-іj rіčnіcі osnovan´a Matуcі Sloven´skoj je calkom іnša sorta kavŷ. Toto už ne je lem bavіn´a s´a na dobroho patrіota, kotrŷm baču slіduje lem toto, žebŷ ku sobі prуťahnuv volуčіv nacіnalіstіčnoj Slovac´koj narodnoj partіji. Je to moment, kotrŷj spoločnostу pokazuje, jakŷj je charakter deržavŷ optіkov Roberta Fіca v odnošіn´u ku menšŷnam.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.