Політіка

Роберт Фіцо: "Меншыны лем рук натїгують та повинности ниякы

Предсїдатель уряду влады Словеньской републікы Роберт Фіцо доганять меншынам, же они лем рукы натїгують та повинности жадны к штату не мають.

Тото звучіть барже чудно бо коли Русины честно роблять на благо штату та і они приспівають до баджету державы, мусять тяжко воёвати жебы пережыли як етнос.

Пан премєр офіціално выявив одношіня до меншын, яке гев уж довшый час панує.

Нихто собі не волить кым а де ся родить, каждый чоловік бы мав право розвивати свою културну дїдовизну.

Може настав час нашым представителям выескаловати тото жыванство на інштітуції Европской унії? Або іщі почекаме пару років?

Заявленіє Закарпатського общества им. Кирила и Мефодія, и правленія асоціаціи русинськых організацій "Сойм подкарпатськых русинов"

21 фебруара одмічаєся Межинародный день Родного Языка! У всёму мірови уряд одповідно, в основному, бережно односится ид сохраненію родного языка представителюв нацменшин и обязуєся поддержовати «вымирающі» языкы, як общоє достояніє людськости. Ид сёму призывают одповідні конвенціи ООН, ЄС, особенно «Європейська Конвенція о правах чоловіка», Конвенція «О защиті регіональных языков и языков нацменшин», межинародні нормы. Украйина для сёго має и собственні законы, особенно Закон «О основах государственной языковой політикы». Именно сим законом русинськый язык в Закарпаттю достав особый статус, т.є. регіональный, согласно рішенію ВР и Закарпатськой облрады. Однако часть украйинських чиновников, наповненых неправдивого офіціоза, привыкші саботовати требованія Законов и права свойих граждан, продовжают свои преступні антирусинські дійства и днеська.

Krásne vyznanie Róma o Rusínoch: Vyjadrujem Rusínom svoju duchovnú lásku

Na 7. zasadnutí Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny zástupca rómskej národnostnej menšiny pán Vojtech Kökény z Rimavskej Soboty sa na adresu Rusínov vyjadril takto:

Vyjadrujem Rusínom svoju duchovnú lásku...

" Môžete byť prekvapení, že Róm sa vyjadruje k Rusínom. Chcem tu vyjadriť jeden názor. Ja sa pokladám za historika. Keď som za socialistickú éru pracoval na území Sovietskeho zväzu, na Ukrajine, spolu v jednej partii s Rusínmi, budovali sme socializmus a pracovali sme rameno vedľa ramena. Ctili sme sa a mali sme sa radi, jedli, pili spolu, debatovali, aj pracovali a výborne sme pracovali.

Poznal som nejedného takého človeka Rusína a poznám ich ducha „tatranských medveďov“ - Rusínov. Veľmi zvláštneho elementa slovanských národov, ktorí ešte v rannom stredoveku boli jediní, ktorí ubránili proti Mongolom. Všetci ostatní tu padli, oni zadržali Mongolov.

A tu hovorím ešte o Ukrajincoch sa nehovorilo.

Teda Rusíni je samostatne ako špecifická národnostná menšina (...) a ja im vyjadrujem svoju podporu duchovnú a lásku k nim ... toto je ich komunita, ich národnosť prežila od ranného stredoveku a boli odčlenení od ostatných Slovanov a prežili, majú veľmi hlboké tradície a poznám ich, hovorím. Toto chcem vyjadriť vám...

Poznámka: Tento vysoký pán s bielou bradou a dlhými vlasmi to povedal tak citlivo, že možno aj rosa by padla niekomu do oka, keby to počul naživo...

P. Krajňák

Rusínsky kultúrno-osvetový spolok Alexandra Duchnoviča v Prešove - Stanovisko k zneužitiu názvu našej organizácie

Rusínsky kultúrno-osvetový spolok Alexandra Duchnoviča v Prešove
Masarykova 20, 08148 Prešov
IČO: 42032075

V Prešove dňa 5.2.2013

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska

Vec: Stanovisko k zneužitiu názvu našej organizácie

Dňa 2. februára 2013 sa v Prešove uskutočnilo 3. zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska, ku ktorému dalo negatívne stanovisko viacero organizácií v rusínskom hnutí. Predmetné písomné stanovisko z 30.1.2013 poskytol predseda Rusínskej obrody na Slovensku Vladimír Protivňák, a bolo na zasadaní okrúhleho stola odprezentované.
V tomto stanovisku sa uvádza, že tieto organizácie nesúhlasia s formovaním okrúhleho stola, a že do platformy tzv. Okrúhleho stola Rusínov Slovenska sa nezapájajú tieto organizácie: Rusínska obroda na Slovensku, Spolok sv. Jána Krstiteľa, Molodŷ Rusynŷ, Rusínske záujmové združenie, Asociácia rusínskych organizácií Slovenska, Regionálny klub RO- Bardejov a Rusínsky kultúrno-osvetový spolok Alexandra Duchnoviča. Ďalej sa uvádza, že „Stanovisko bolo spracované na základe vyjadrení príslušných organizácií.“
Ako predseda spomenutého Rusínskeho kultúrno-osvetového spolku Alexandra Duchnoviča so sídlom v Prešove verejne prehlasujem, že 30. januára 2013 som sa nezúčastnil žiadneho rokovania so zástupcami spomenutých organizácií, žiadne stanovisko so mnou nebolo konzultované, navyše s jeho obsahom výslovne nesúhlasím a dištancujem sa od neho. Uvedenie našej organizácie v tomto stanovisku považujem za zneužitie názvu našej organizácie zo strany vedenia ROS.
Ešte počas rokovania okrúhleho stola boli odprezentované odlišné stanoviská ďalších dvoch organizácií, ktorých vedenie ROS uviedlo vo svojom vyhlásení: Rusínska obroda – regionálny klub v Bardejove a molody.Rusyny. Predseda RO-RK v Bardejove Ivan Bandurič priamo na zasadaní okrúhleho stola predniesol stanovisko svojej organizácie, ktoré je odlišné, rovnako tak bolo odprezentované stanovisko predsedu organizácie molody.Rusyny Petra Štefaňáka, ktoré nemá nič spoločné s vyhlásením zaslaným Vladimírom Protivňákom, práve naopak, organizácia molody.Rusyny sa vyjadrila „súhlasne k iniciatíve tvorby OSRS ako spoločnej platformy, ktorá zjednotí a skoordinuje činnosť organizácii a vytvorí základ pre reprezentačný aparát Rusínov na Slovensku. Vychádzajúc z toho, že tieto idey sú skutočným cieľom OSRS, súhlasíme s vytvorením OSRS za týchto predpokladov...“
Ako predseda Rusínskeho kultúrno-osvetového spolku Alexandra Duchnoviča, a zároveň ako predseda Slovenskej asociácie rusínskych organizácií (SARO) som sa rokovania okrúhleho stola zúčastnil a urobím všetko pre to, aby sa organizácie, ktoré sú pod mojím vedením sa k okrúhlemu stolu pridali. Stanovenie spoločných cieľov a postupov v rusínskom hnutí považujem za prioritné.
Neoprávnené použitie názvov až troch organizácií, najmä Rusínskeho kultúrno-osvetového spolku Alexandra Duchnoviča vo vyhlásení zo strany vedenia ROS považujem za hrubé zneužitie a podvod, ktorým vedenie ROS uviedlo do omylu Okrúhly stôl, širokú verejnosť, slušných ľudí, ale aj svojich vlastných členov v ROS za účelom znásobenia vážnosti svojho vyhlásenia. Ak sa vedenie ROS schýlilo k takému kroku, svedčí to o tom, že Rusínska obroda na Slovensku pod súčasným vedením nastúpila na cestu izolácie medzi rusínskymi združeniami.

Gabriel Beskyd
predseda RKOS A. Duchnoviča
a predseda SARO

Historické aspekty rusínskej otázky

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Rusíni chcú mať slovo v tvorbe národnostnej politiky SR. Pri rozvoji sa už nebudú spoliehať len na štátne dotácie

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Округлый стіл Русинів Словеньска повірив веджіньом платформы Александра Дулебу

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Націоналісты собі з языкового закона зробили здрап папіря

Тото, же Львівська область Україны ся може найвеце явить як націоналістічно ладженый реґіон, подібно як за найліпшых часів Словеньской народной партії Жіліньскый край, то є каждому терезвішому позоровательови, хоць звонка, ясно уж давно. Своє первенство у тій містній народній дісціпліні Львів потвердив і в недавнім часі.

Rusýny Slovenska potrebujut lidra

Važeny damy i panove, Miron Krajkovič z Cernýny, jak pidpresdseda ROS, sja vyjadrýl u poslidnim čisli novýnok Info Rusýn tak, že 13.oktobra 2012 v Prešovi bylo sklýkane 1. zasadaňa Rady rusýnskoj reprezentaciji Slovenska zato, bo Jan Kalýňak zo Svýdnýka chotiv bytý zachrancom všytkych Rusýniv Slovenska. Ciľom bylo založiňa dalšoj rusýnskoj organizaciji, kotra by zastrišuvala všytkych Rusýniv Slovenska i mala namirene ku Vladi SR. Tu povil Krajkovič dosť veľo pravdy.

Vyhlásenie z členskej schôdze Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku dňa 13.11.2012

My, účastníci členskej schôdze Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku po prediskutovaní súčasného stavu v rusínskom národnom hnutí vo Svidníku a v rámci Slovenska konštatujeme:

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

16. september 2019


Юліаньскый календарь:

4. cептéмбер 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.