Spisovaňa ľudej 2011 na Slovensku sja skinčílo. Tipujte a vyhrajte Krabičku poslidňoj zachrany (KPZ) zmučenoho Rusina: Kiľko obyvateľov SR sa pri sčitaňu ľudu prihlasilo ku rusinskoj narodnosti?

 

1930 - 91 078

 

 

1991 - 16 937

 

 

2001 - 24 201

 

 

2011 - 33 482

 

 

 

V ponediľok 6. juna 2011 sja na Slovensku skinčílo spisovaňa ľudej. Peršy vysledky zo spisovaňa budut opublikovany na osiň 2011. Napište svij tip jakyj bude rezultat spisovaňa ľudej na Slovensku i kiľko obyvatelov sja prihlasit ku rusinskoj narodnosti. Tot koho tip budu najbližše ku rezultatu kotryj  vyholosit Štatistickyj urjad Slovenskoj republiky vyhraje originalnyj darunok - Krabičku poslidňoj zachrany (KPZ) zmučenoho Rusina. Što sja bude v KPZ nachoditi nateper narokom nepovim. Obsah KPZ by  mal pomoči každomu Rusinovi perežyti ťažobu dumok o svoji identiti ... Smile

 


В понеділёк 6. юна 2011 ся на Словеньску скінчілo списованя людей. Пéршы выслїдкы зо списованя будуть опублікованы na осінь 2011.Напиште свій тіп який будe резултáт списованя людей на Словеньску и кíлько людей ся приголосит ку русиньской нарóдности. Тoт кого тіп будe найближше ку резултáту котрий выголосит Штатістічный уряд Словеньской републікы выграe оріґінáлный дарýнок - Крабічку послΐднoй захрáны (КПЗ) змýченoгo Русіна. Што ся буде в КПЗ нахóдити натепер нароком неповім. Обсаг КПЗ бы мал помочí каждому Русінові переžыті тяжóбу думок о свої ідентіті ... Smile

Як хóчете приложыти вáш тіп, tак ся мýсите приголосити або зaреґістровáти.

Вшќткы тіпы ся вкáжут в списку ниже.

 


V pondelok 6. júna 2011 sa na Slovensku skončílo sčítanie obyvateľov. Prvé výsledky sčítania budú zverejnené na jeseň 2011. Napíšte Váš tip aký bude výsledok sčítania ľudu na Slovensku a koľko obyvateľov SR sa prihlási k rusínskej národnosti. Ten koho tip bude najbližšie k oficiálnemu výsledku, ktorý vyhlási Štatistický úrad Slovenskej republiky. vyhrá originálnu výhru - Krabičku poslednej záchrany (KPZ) unaveného Rusína. Čo sa bude v KPZ nachádzať schválne teraz neprezradím. Obsah KPZ by mal pomôcť každému Rusínovi prekonať ťažobu úvah o svojej identite ... Smile.

Všetky tipy sa zobrazia v zozname nižšie.

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je pjatnіca

24. november 2017


Юліаньскый календарь:

11. новéмбер 2017

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.