Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/2271' OR uid > 0) AND sid = 'ed4ae9d7568f7394f6c09ce752b3412a' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Ivan Pop: Malé dejiny Rusínov – prvá rozsiahlejšia súhrnná práca o dejinách Rusínov vydaná v slovenčine | Holosy

Ivan Pop: Malé dejiny Rusínov – prvá rozsiahlejšia súhrnná práca o dejinách Rusínov vydaná v slovenčine

Na Slovensku dlho chýbala publikácia, ktorá by sa podrobnejšie venovala dejinám malého stredoeurópskeho národa Rusínov. Rusínska obroda vydala niekoľko stručných prác P. R. Magocsiho. Zaujímavou je tiež práca P. Švorca Zakliata zem, ktorá sa však venuje len obdobiu rokov 1918 - 1946. Okrajovo sa dá čerpať aj z prác venujúcim sa slovenským dejinám. Dejinám Podkarpatskej Rusi sa venuje vo svojich prácach historik Ivan Pop. Ivan Pop vydal niekoľko kníh k danej problematike v češtine, ruštine a angličtine. Vďaka vydavateľskej podpore Združenia inteligencie Rusínov Slovenska vychádza v slovenčine prvá rozsiahlejšia monografia venujúca sa dejinám Rusínov. Jej autorom je práve Ivan Pop.
Rusíni nemali nikdy svoj vlastný štát. Ich dejiny sú preto späté s dejinami štátnych útvarov na území, ktorých žili. Rusínske obyvateľstvo žilo na území Rakúska - Uhorska, neskôr Maďarska, Československa, Poľska a Sovietskeho zväzu. Ak by sme vychádzali z dnešného geopolitického rozdelenie Európy, potom Rusíni žijú v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, časti východného Slovenska, na juhovýchode Poľska a severe rumunského Maramurešu. Menšie enklávy nájdeme v srbskej Vojvodine, srbskom a chorvátskom Sreme a v severovýchodnom Maďarsku. Región, ktorý Rusíni obývajú bol v minulosti nárazníkovým regiónom pre konflikty väčších národov a jeho obyvatelia zažívali často obdobie vojnových útrap a neistoty.
Ivan Pop sa vo svojej práci venuje prierezom dejín Rusínov od praveku. Podrobne sa venuje aj diskutovanej téme autochtónnosti karpatských Slovanov, karpatských Chorvátov a ich potomkov karpatských Rusínov. Polemizuje s poľskou, slovenskou, maďarskou a ukrajinskou historiografiou, ktorá tento fakt systematicky popiera.
Publikácia je kvalitným základom pre poznanie všetkých významných historických udalostí, ktoré v regióne prebehli a nedotýkali sa len Rusínov, ale aj ďalších národov, ktoré dnes sú už štátotvornými národmi, ale v tomto období boli ešte spolu s Rusínmi súčasťou iných mnohonárodných štátnych útvarov. Autor postupne oboznamuje čitateľa s najstarším osídľovaním karpatskej kotliny Slovanmi. Ďalej vpádom Maďarov, neskôr Mongolov do oblasti. Venuje sa valašsko - rusínskej kolonizácií, formovaniu poddanského systému v Uhorskom kráľovstve a tureckým vpádom. Sleduje aj protihabsburgské vojny a rozpad Uhorského kráľovstve. Významným vkladom práce Ivana Popa je skutočnosť, že všetky tieto udalosti sú popisované s odkazmi na priame a nepriame dopady na osudy Rusínov.
Vlastné politické dejiny Rusínov začínajú rusínskym národným obrodením v 19. storočí. Tomuto obdobiu v dejinách Rusínov sa autor venuje podrobne. Podobne podrobne sa venuje aj obdobiu rokov 1918 - 1938 kedy sa Rusíni vďaka pripojeniu Podkarpatskej Rusi k Československu stali súčasťou civilizačnej vyvinutej československej spoločnosti. Poučné aj pre dnešnú dobu je sledovať politickú nevyspelosť rusínskych politikov, ktorí sa nedokázali počas 20 rokov zjednotiť a zbaviť sa politických vplyvov okolitých štátov. Väčšina, v tejto dobe najväčších podkarpatských politických činiteľov, bola v cudzích službách (A. Bródy - Maďarsko, Š. Fencík - Poľsko, J. Reváy, A. Vološin - Nemecko).
Knihu distribuuje Združenie inteligencie Rusínov a prípadní záujemcovia si ju môžu objednať na rusyn@centrum.sk.

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

21. jul 2019


Юліаньскый календарь:

8.юл 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.